Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Identifikácia PREVÁDZKOVATEĽA:
PREVÁDZKOVATEĽOM je firma Miroslav Štalmach – Design studio so sídlom: Rosina 625, 013 22 Rosina, IČO: 35 411 619, DIČ: 1020538046,
zapísaná v Živn. úr. reg. č.: 947/2000.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR.
Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť objednávku, resp. uzatvoriť zmluvu ani ju následne plniť.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR), na ich opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR), vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR),
na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR) a na prenos osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR).
Má tiež právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie (čl. 21 Nariadenia GDPR) a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018